search instagram arrow-down

Hersenspinsels

CADEAUBON

Wil je een les of workshop weggeven? Neem dan contact op met jouw wensen zodat ik een cadeaubon voor je kan maken.

Heb je een cadeaubon ontvangen? Stuur dan een e-mail naar bhaskarayayoga@hotmail.com met jouw voor- en achternaam zodat ik jouw tegoed in een account kan aanmaken.

Zodra je account is aangemaakt met jouw tegoed krijg je bericht ter bevestiging en kun je jouw tegoed besteden door in het lesrooster de les te kiezen.

volg ons op SOCIAL MEDIA

Algemene voorwaarden

Klik hier voor de algemene voorwaarden voor het volgen van lessen bij Bhaskaraya Yoga.

Klik hier voor de privacy verklaring omtrent het verwerken van klant gegevens bij Bhaskaraya Yoga.

© Alle foto’s gebruikt op deze website zijn persoonlijk eigendom.

(Nederlands)

Ik herhaal het meer dan eens in mijn lessen, “adem door”. Dat is niet voor niets. De adem is die verbindende factor tussen lichaam en geest. Het brengt je in het hier en nu omdat je niet kunt ademen in het verleden en ook nog niet in de toekomst. Door geconcentreerd te zijn op de adem kun je bij het lichaam blijven en ervaren tijdens een Yoga les wat je lichaam aangeeft of wat je voelt. Is het te veel? Is het precies genoeg? Of kun je een uitdaging nemen?

In Yoga noemen we vele ademhalingsoefeningen Pranayama (‘beheersing van levenskracht’). Dit is niet altijd het geval. Soms zijn oefeningen gewoon ademhalingsoefeningen die voor balans in lichaam en geest zorgen en je helpen concentreren op de adem. Echte Pranayama oefeningen zijn zeer complex of zoals de Yoga Pradipika beschrijft: “Indien Pranayama op een juiste manier beoefend wordt kan het ziektes verwijderen, indien Pranayama op een onjuiste manier beoefent wordt kan het ziektes veroorzaken.” Wat ik belangrijk vind is dat je leert de adem te observeren. Waar is de adem op dit moment? Is het snel/ langzaam of meer in de borst of richting de buik? Het merendeel van de mensen ademt kort en oppervlakkig door allerlei verschillende oorzaken. Vaak is de adem hoog in de borst en ademen we meer in dan uit en houden zelfs vaak onbewust de adem vast. Dit zorgt voor spanning in het lichaam. Door regelmatig Yoga te beoefenen en ook de adem hierbij te betrekken word je je weer bewust van de adem en kun je er zelfs in het dagelijks leven profijt van hebben als je leert opmerken wanneer de adem oppervlakkig is geworden of wanneer je door welke reden dan ook de adem vast houd.

Er bestaan verschillende theorieën over hoe je de adem gebruikt. Dit is in de krachtsport bijvoorbeeld heel anders dan bij Yoga of Pilates. De focus ligt hierbij op een ander vlak. In krachttraining noemt men de ademhaling een Technische ademhaling en bij draagt positief bij om de intentie van de training te verhogen. Ze zeggen in krachttraining ook dat de spieren hun volledige kracht kunnen geven wanneer de ademhaling is geblokkeerd, minder sterk zijn bij een uitademing en minst sterk bij een inademing. Dit heeft er mede mee te maken dat het blokkeren van de adem de rug “beschermd” wanneer de wervels worden blootgesteld aan grote druk en de wervelkolom zo “verstijfd”. Risico’s van het vasthouden van de adem is dat de bloeddruk snel toeneemt en ook de druk in de borstholte. Hierdoor vertraagd de zuurstoftoevoer naar de rest van het lichaam wat kan leiden tot hoofdpijn, stijfheid en spierpijn. Ook kan het regelmatig blokkeren van de adem zorgen voor een vermoeid middenrif en uiteindelijk leiden tot ademhalingsproblemen. De meest gebruikte adem is inademen wanneer je een gewicht laat zakken en uitademen wanneer je een gewicht optilt. (dit kan ook zonder gewicht wanneer je het bovenlichaam optilt)

In Yoga (en andere vormen van sport zoals Pilates en Martial Arts) gebruiken we een “omgekeerde ademhaling”. Je ademt bijvoorbeeld in wanneer je in een push-up (Chaturanga Dandasana) omhoog komt en uit wanneer je omlaag gaat. Dit heeft ermee te maken dat je zoveel mogelijk een buikademhaling gebruikt en de buik uitzet op een inademing (vaak door de neus) en dan weer intrekt op een uitademing (soms via de mond) Dit is het tegenovergestelde van wat de abdomen doen in natuurlijke staat. Hierdoor ligt er meer focus op de ademhaling en brengt het meer concentratie. De omgekeerde ademhaling wordt ook wel helend genoemd en draagt bij aan een goede energie stroming en stimulering van het loslaten van afvalstoffen, fysiek/ mentaal en emotioneel. Het brengt ook de beoefenaar tot meer bewustzijn naar de ademhaling. In Martial Arts is het zelfs zo dat door uit te ademen en de buik weer in te trekken je de interne organen beschermd tegen een aanval.

Uiteindelijk maakt het mij niet zoveel uit wanneer je nu in- of uitademt of dat je nu door je neus of door de mond ademt (zeker in het begin), als je de adem maar niet vasthoud, mits ik erom vraag en zelfs dan, als het niet goed voelt laat het gaan. Het enige dat ik wil is dat je in een les een ontspannen gevoel kunt ervaren en je lichaam leert kennen door middel van de adem en beweging. Uiteindelijk hoop ik dat je er iets aan hebt wanneer je weer naast de mat staat.

Om Shanti.

————————————————————————————————

(English)

I repeat it more than once in my classes, “Keep breathing”. I do this on purpose. The breath is the connecting element between body and mind. It brings you into the present because you can’t breath in the past of into the future. But concentrating on the breath you can stay connected to the body and experience during a Yoga class what the body needs of what it is feeling. Is it to much? Is it exactly right? Or is there a challenge you can take?

In Yoga we often call breathing exersises Pranayama (‘Controling the force of life’). This is not always the fact. Sometimes we just practice breathing exersises for balance in body and mind en they help you concentrate. Real Pranayama is quite complex or as Yoga Pradipika says: “In case of the right use of Pranayama you can eliminate diseases, in case of wrong use of Pranayama you can cause diseases.” What i think is important is that you learn to observe the breath. Where is the breath right now? Is it fast/slow, more into the chest or more deep within the abdomin? Most people breath very short and intense high in the chest and it has many causes. Often we breath in more than out or we even hold the breath every once in a while. This causes tension in the body. By regularly practicing Yoga and adding the breath you will become aware of how you are breathing and you can use it in daily life when you learn how to oberserve and adjust.

There are different theories about how to use your breath. In athletics the breath if different from use then in Yoga or Pilates. The focus is on a different level. In weight training the breath used is called technical breathing and works on intensifying the workout. In weight training they say that all the muscles used have the most strength when the breath is held or blocked, less strong when you breath out and least powerful when you breath in. This is due to the fact that the spine is strengthened and “protected” when the breath is being held and the vertebreas experience less pressure. Risks of holding the breath is a rise in bloodpressure and pressure within the chest area. This leads to less supply of oxygen which can make the diaphragm weak and will eventually lead to breathing problems. The most used breath is breathing in when you let the weight down and breathing out when you lift weight. (Also when you lift the chest even without weights.)

In Yoga ( and other sports like Pilates or Martial Arts) we used a “reversed breath”. For example you breath in when you push-up (Chaturanga Dandasana) and breath out when you come down. We use this reversed breath to make most used of abdominal breathing, the belly comes forward on an inbreath (through the nose) and on the outbreath you pull it back towards the spine (through the nose or mouth). This is opposite from what the abdominals usually do in natural state. This brings more focus towards the breath and it brings you concentration. Reversed breathing is also called healing and adds to a good energy flow and stimulation of letting go of waste, physically/ mentally and emotionally. It also brings the practitionar to more awareness of the breath. In Martial Arts the abdominal area is also protected from a punch by breathing out and contracting the abdominal area.

Eventually for me it doens’t matter so much when you breath in or out, and if it is throught the nose or the mouth (especially in the beginning), as long as you don’t hold the breath, unless i ask for it but even then when that doens’t feel comfortable let it go. The only thing i want is that you feel a kind of relaxation in class and you learn about your own body through the breath and movements. Eventually i hope it will bring you something when you are off the mat.

Om Shanti.

 

Geef een reactie
Your email address will not be published. Required fields are marked *

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: