search instagram arrow-down

Hersenspinsels

CADEAUBON

Wil je een les of workshop weggeven? Neem dan contact op met jouw wensen zodat ik een cadeaubon voor je kan maken.

Heb je een cadeaubon ontvangen? Stuur dan een e-mail naar bhaskarayayoga@hotmail.com met jouw voor- en achternaam zodat ik jouw tegoed in een account kan aanmaken.

Zodra je account is aangemaakt met jouw tegoed krijg je bericht ter bevestiging en kun je jouw tegoed besteden door in het lesrooster de les te kiezen.

volg ons op SOCIAL MEDIA

Algemene voorwaarden

Klik hier voor de algemene voorwaarden voor het volgen van lessen bij Bhaskaraya Yoga.

Klik hier voor de privacy verklaring omtrent het verwerken van klant gegevens bij Bhaskaraya Yoga.

© Alle foto’s gebruikt op deze website zijn persoonlijk eigendom.

(Nederlands)

Sommige mensen zijn meer Yin (vrouwelijke energie, langzaam, zacht, aards, noordelijk, koud) anderen zijn meer Yang (mannelijke energie, snel, sterk, hemel, warm, zuidelijk). We hebben beide nodig om onszelf gezond te houden. Wanneer we teveel Yin beoefenen kunnen we lui of futloos worden en het lichaam wordt zwakker. Wanneer we alleen maar Yang beoefenen wordt het lichaam stijf, stram en kan een vorm van stress snel worden ervaren. We moeten een gezonde balans zien te vinden tussen de twee.

Welke vorm van beweging je nodig hebt hangt ook sterk af van wat voor lichaam je hebt, wat is je lichamelijke geschiedenis, ziekte of beperking? Wanneer je weet wat het lichaam tekort komt kun je de voor jouw toepasbare actie ondernemen.

Wanneer je alleen maar Yin beoefent kan het zijn dat het lichaam sloom, traag, levens-loos aan gaat voelen. Je kunt wel genieten van alle stretches die je doet voor het lichaam maar wat je lichaam nodig heeft in Yang. Je hebt Yang nodig om spierkracht op te bouwen, het lichaam te verwarmen of jezelf de energie te geven om jezelf te kunnen beschermen is gestreste situaties. Het hoeft niet gelijk de meest extreme vorm van workout te zijn er zijn vele dingen die je kunt doen. Als jouw lichaam gelimiteerd is kan een wandeling al prima zijn. Vind voor jezelf een geschikte manier van bewegen naast de Yin oefeningen.

Als je altijd een actief persoon bent kan het goed zijn om ook eens rustiger aan te doen. Geef het lichaam en de geest wat het nodig heeft. Ik ervaar het soms in de lessen die ik geef. Een nieuwe student arriveert en vind de les heel langzaam, stil en hun gedachtes gaan alle kanten op en ze willen het liefst zo snel mogelijk wegrennen, wat begrijpelijk is wanneer je altijd heel actief bent geweest en je heel gefocust dat aan het beoefenen was of juist zo krachtig jouw work-out deed om niet aan dingen te hoeven denken. Het kan heel confronterend voor hun zijn om stil te worden en niet te bewegen in houdingen en zachter te worden. Het is altijd hin manier van bewegen geweest om het lichaam en de geest naar zijn maximum te brengen, wat goed kan zijn, maar ben je dan nog bewust van wat je met het lichaam doet?

Dit sluit goed aan bij wat Patanjali schreef 2 eeuwen V.C. in de Yoga Sutra’s (Sankriet voor “Draden” van wijsheid en leidraad voor een betekenisvol en doelbewust leven.)

Hij schreef in de tweede Sutra: “Yogash Chitta-Vritti-Nirodhah.” vertaald als: “Yoga is het leren beheersen van de geest, zonder het een vorm te geven.”

Wanneer we stil en rustig worden komen er allerlei gedachtes naar boven. Al helemaal tijdens beoefening van Yoga en meditatie. Ons doel is om uit te vinden of we deze gedachtes aandacht moeten geven of dat het even kan wachten. Kun je gewoon observeren wat er naar boven komt zonder gehechtheid of aversie? Is het iets dat zojuist gebeurd is of iets dat je na je beoefening gaat doen? Of is het iets dat steeds weer naar boven komt als je de geest tot rust brengt?

Wat is steeds weer herhaal in mijn lessen is dat je bewust mag worden van lichaam en de adem. Wanneer de geest steeds afdwaalt verliezen we de aandacht van het lichaam. We kunnen onszelf een blessure toebrengen door niet de juiste aandacht te geven. “Doe ik teveel?”, “Houd ik mijn adem onbewust vast?”, “Wat voel ik op dít moment?” Maar wanneer er die gedachte is die steeds weer naar boven komt wanneer je stilte vind, dan is het wellicht iets dat jouw aandacht kan gebruiken. Diepe gedachtes, oude ervaringen, onopgeloste narigheid, het kan van alles zijn. Deze diepe gedachtes en onopgeloste zaken zijn datgene wat ons het meest beangstigd omdat we die vaak voor langere tijd hebben weggedrukt.

Soms komt een student terug is de les en heeft dan de rust gevonden die hij of zij van de les heeft meegekregen, maar soms komen ze ook niet terug. Het is altijd aan hen, misschien waren ze er nog niet klaar voor, misschien is dit gewoon niet de geschikte oefening voor ze. Alles komt op zijn eigen tijd en in de juiste vorm wanneer de student dar klaar voor is. Maar blijft altijd jouw Yin en Yang beoefenen. Is het Yoga dat je dan moet doen? Misschien, misschien niet. Vind jouw manier, wat werkt goed voor jou? Vraag om advies, porbeer iets uit. We willen tenslotte allemaal een gezond, sterk lichaam en een heldere geest.

Om Shanti.

(English)

Some people are more Yin(female energy, slow, soft, earth, north, cold) others are more Yang(male energy, fast, tough, sky, warm, south). But we need both to keep ourself healthy. When we have to much Yin exercise we can get lazy or lifeless and the body gets weaker. When we only do Yang the body get tight, stiff and you can experience stress. We need to find a healthy balance between the two.

Which exercise you need to make also depends on what type of body you have, what is the history of illness or disease? When you learn what the body lacks you can take action in the appropriate way.

When you practice only Yin exercises the body can get lifeless, slow, to soft or lazy, you might enjoy all those slow stretches but your body needs Yang to. You need Yang to build muscles strength, to heat the body or to energize yourself to protect yourself in stressed situations. It doesn’t have to be the hardest or the toughest exercise there are many things you can do. If your body is limited to exercise just a walk can be fine. Find you suitable workout next to your Yin practice.

If you’re always an active person you might just need to slow down sometimes. Give the body and the mind what it needs. I exerience is it my class every now and then. A new student arrives and finds the class really slow, quiet and their mind goes all-over the place and they feel like running away, which is understandable because when you are always very active you are concentrated on what you are doing or even you are trying to avoid having to think about certain things. It can be confronting for new people to have to be still and not move in poses or even become softer. It has always been their way to workout and to push the body and the mind to it’s limits, which can be good, but are you aware of what you are doing to your body?

This also relates to what Patanjali wrote 2 centuries B.C. in his Yoga Sutra’s (Sanskrit for “Threads” of wisdom and guidelines for living a meaningful and purposeful life.)

He wrote the second Sutra: “Yogash Chitta-Vritti-Nirodhah.” translated: “Yoga is learning to control the mind, not giving it any shape or form.”

When we become still and slow down, all kinds of things come to our mind. Especially in Yoga and meditation. Our goal is to find out if we need to give these thoughts within the mind our attention or if it can wait. Can you just observe what is coming up without attachement or aversion? Is it something that just happened or something you are going to do after the practice? Or is it something that comes up all the time when you calm the mind?

What i repeat all the time in class is that you want to become aware of your body and the breath. When the mind wanders all the time we lose this focus very quickly. We might just injure ourself by not giving the posture the needed attention. “Am i doing to much?”, “Am i holding the breath?”, “What do i feel at this moment?” But when there is this thought that always comes up again and again when you become still, it might just be the one that really needs your attention. Deep thoughts, old experiences, unsolved misery, it can be anything. And these deep thoughts or unsolved miseries are the ones that scare must of us because we have been pushing it away for such a long time.

Sometimes students return to class and find the rest they got from a class very helpful, but sometimes they don’t. It is all up to them, maybe they are not ready for this practice, maybe this practice just doesn’t give them what the need. All comes in your own time and way when you are ready for it. But remember to keep your practice Yin and Yang. Is it Yoga you need to do? Maybe, maybe not. Find your way, what works for you? Ask advise, try things out. We all want a healthy, strong body and a clear mind.

Om Shanti.

(Picture: Ready for meditation in Ardha Padmasana / half lotuspose) 

Geef een reactie
Your email address will not be published. Required fields are marked *

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: