search instagram arrow-down

Hersenspinsels

CADEAUBON

Wil je een les of workshop weggeven? Neem dan contact op met jouw wensen zodat ik een cadeaubon voor je kan maken.

Heb je een cadeaubon ontvangen? Stuur dan een e-mail naar bhaskarayayoga@hotmail.com met jouw voor- en achternaam zodat ik jouw tegoed in een account kan aanmaken.

Zodra je account is aangemaakt met jouw tegoed krijg je bericht ter bevestiging en kun je jouw tegoed besteden door in het lesrooster de les te kiezen.

volg ons op SOCIAL MEDIA

Algemene voorwaarden

Klik hier voor de algemene voorwaarden voor het volgen van lessen bij Bhaskaraya Yoga.

Klik hier voor de privacy verklaring omtrent het verwerken van klant gegevens bij Bhaskaraya Yoga.

© Alle foto’s gebruikt op deze website zijn persoonlijk eigendom.

Vastzitten in eigen lichaam

(Nederlands)

In mijn lessen zeg ik vaak dat je naar je lichaam mag luisteren, “Wat zegt het lichaam?” Wat zegt je gevoel of intuïtie?” “Moet je het rustiger aan doen, of kan je een uitdaging nemen zonder té veel te doen?” Ik blijf herhaling in houdingen en bewegingen dat je mag leren voelen wat het lichaam aangeeft. Dit doe ik omdat we vaak houdingen en bewegingen niet bewust maken. We zijn visueel en competitief ingesteld. We willen die houding liever zo mooi en esthetisch mogelijk maken. Dat is omdat we veel om ons heen zien niet alleen op internet en in bladen maar ook in de les bij de buurman of buurvrouw op de mat naast ons.

We zijn in deze tijd heel erg van het vergelijken. En vaak gebeurd dit al in een seconde waarin we iets waarnemen, een oordeel vellen en denken dat we hetzelfde moeten doen of zelfs beter. Het komt overal in terug en ook in een Yoga les. Door teveel bezig te zijn met wat een ander doet of wat er om ons heen gebeurd overbelasten we snel het lichaam omdat we niet luisteren en onszelf te ver duwen, buigen en strekken.

Voelen in het lichaam kan beangstigend zijn. Je komt dingen tegen fysiek, mentaal en emotioneel. Het is makkelijk je alleen op het fysieke gedeelte te focussen maar vaak zijn lichamelijke beperkingen van mentale of emotionele aard en zijn dat de punten waar de aandacht het eerste naar toe gaat. Je wil dit wegduwen door het lichaam flink uit te dagen en die competitie aan te gaan met jezelf of een ander. Dit om niet met gevoelens bezig te hoeven zijn. Maar de waarde van het beoefenen van Yoga is dat het jou kan bieden wat jij op dit moment nodig hebt. Niet wat je gister voelde, niet wat je morgen wil voelen, maar wat is er op dit moment dat jouw aandacht vraagt? Kun je de oorsprong van de blokkade herleiden? Of kun je je gewoon overgeven aan wat de les voor jou bied, in het huidige moment?

Als je begint te leren, of leert herkennen wat je voelt en waarom iets je tegenhoud om volledige overgave te bereiken zal jouw Yoga proces vorderen, wat niet betekend dat je gelijk je benen in je nek kan leggen, maar misschien is dat ook wel niet wat je zou moeten willen, een gezond lichaam en een gebalanceerde geest kunnen je al zoveel verder brengen.

De Yoga filosofie zegt dat we vaak eerst lelijke dingen zullen tegenkomen en moeten overwinnen voor we verder kunnen raken in ons proces. Verschillende oorzaken zijn hier aan gerelateerd en voor ieder mens is dat verschillend. We bevinden ons allemaal in ons eigen proces. En dat is waar je op wilt focussen. Natuurlijk kun je ook jouw ervaringen delen. Ook minder fijne ervaringen zijn goed om te delen met jouw docent of iemand die je vertrouwt, zij hoeven niet altijd de oplossing te hebben maar kunnen wel meedenken, een hulpmiddel aanreiken of alleen al luisteren is soms genoeg. Vaak delen we alleen de goede dingen omdat we ook hier denken dat een negatieve ervaring een zwakte is. Weet dat dit niet zo is. Een stap terugnemen is een veel betere keuze dan blijven pushen. Je kunt aan de buitenkant van iemand niet zien of horen hoe hij of zij zich voelt op dat moment. Zoals elke keer in de Vipassana meditatie cursus word gezegd door S.N. Goenka; “Soms kijk je stiekem even door je wimpers tijdens een meditatie om te zien hoe anderen het doen en je ziet de persoon voor je er bij zitten als Gautama de Boeddha zelf, en denkt dan dat het hem veel beter afgaat dan jou, maar je ziet niet aan de buitenkant of diegene misschien een grote interne strijd heeft met zichzelf”.

Er word gezegd dat Yoga heel individualistisch is. In zekere zin is dat naar mijn mening ook zo. Je wilt eerst zorgen dat je op jouw pad je lichaam en geest leert kennen en beheersen voordat je een ander kan helpen. Zolang jouw proces nog in ontwikkeling is is het moeilijk andere te adviseren wat te doen. Je kunt hun slechts ondersteunen maar zij zullen zelf hun pad moeten bewandelen net als dat zij geen invloed hebben, of zouden moeten hebben, op de jouwe.

En zelfs de meest beoefende Yogi is vaak nog niet volledig tot bewustzijn. Een ieder heeft nog elementen waaraan gewerkt mag worden, en dat is iets wat we delen. Moge Yoga jou bieden wat de zoekt, zonder oordeel, zonder vast doel, zonder ergernis, zonder wrok en haat. Moge we delen en van elkaar leren zonder te vergelijken.

Wat is voor jou op dit moment de juiste keuze?

Om Shanti

——————————————————————————————————

Stuck in your own body

(English)

In my classes i often tell people to listen to their body, “What does the body say?” What is your gut feeling telling you?” “Do you have to take it more slow, or can you take a challenge without doing to much?” I keep repeating it in postures and movements that you can feel and learn what the body is telling you to do. I do this because we are not always aware of what we are doing or how we are moving. We are very visually and competitive minded. We actually would love to get into the pose as gracefully as we can or as is aesthetically pleasing to the eye. This is because we see this not only on the internet or in magazines but also when we watch our neighbour of the mat in class.

In this age we are very competitive. Often this happens withing a split second in which we observe, judge and think we must do the same or even better. You see this in everything and also in a Yoga class. By focussing to much on what someone else is doing of what is happening around us we risk injuring the body very easily because we are not fully aware and listening to our body and pushing, bening and stretching it to far.

To go inside and feel the body can be frightening. You will bump into things physically, mentally and emotionally. It’s easier to just focus on the physical aspects but often physical limits have a mental or emotional character and is that what the mind will focus on first. You want to push it away by physically challenging the body and compete with yourself or someone else. All to not stay with the feelings rising. But the value of the practive of Yoga is that it can offer you what you need at this exact moment. Not what was yesterday, not what you want tomorrow, but what is happening at this moment that needs your attention?

If you begin to learn, or learn to recognize what you feel or what is holding you back to surrender fully, your Yoga process will progress, which doesn’t mean you will be able to place your legs in your neck, but maybe that souldn’t be something you want as a goal, a healthy body and balanced mind is something that can be of great value.

According to Yoga philosophy we will first discover the ugly parts of the mind and have to overcome our doubts before we can progress in our process. Many different causes are related to this and for every person this is dissimilar. We all are in our own process. And that is what you need to focus on. Ofcourse you can share your experience. Even less comfortable experiences are good to share with your teacher or someone you trust, they can’t always give a solution but they can think with you, offer tools or just listen which is sometimes enough. Often we only share the good experiences because we think it’s a weakness to share negative experiences. This isn;t true. Taking a step back is often a much better choice than keep pushing yourself. You can’t see or hear on the outside how someone feels at this moment. As S.N. Goenka says in each Vipassana meditation discourse; “Sometimes we look through our lashes while in meditation to see how others are doing and you see them sitting like Gautama the Buddha himself, thinking that their process is bliss and they experiences all kinds of revelations, but what you can’t see is that maybe this person has a great internal fight with himself”.

It is said that Yoga is very individualistic. In some way i think that is true. You want to make sure that on your path you learn to control the body and mind before you can help someone else. As long as your proces is still undeveloped it’s hard to give advise to someone. You can only support them but they will have to walk their own path as you are walking yours without their help.

And even the most practice or experienced Yogi isn’t even fully concious. Everyone has his own elements on which can be worked, en this is something we share. May Yoga offer you what you are searching for, without judgement, without a fixed goal, without annoyance, without resentment and hate. May we share and learn from eachother without comparing.

At this moment what is the best choice you can make?

Om ShantiPicture: Savasana (Lijkhouding-Corpse pose) maybe the hardest asana there is. Complete surrender. 

Geef een reactie
Your email address will not be published. Required fields are marked *

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: