search instagram arrow-down

Hersenspinsels

CADEAUBON

Wil je een les of workshop weggeven? Neem dan contact op met jouw wensen zodat ik een cadeaubon voor je kan maken.

Heb je een cadeaubon ontvangen? Stuur dan een e-mail naar bhaskarayayoga@hotmail.com met jouw voor- en achternaam zodat ik jouw tegoed in een account kan aanmaken.

Zodra je account is aangemaakt met jouw tegoed krijg je bericht ter bevestiging en kun je jouw tegoed besteden door in het lesrooster de les te kiezen.

volg ons op SOCIAL MEDIA

Algemene voorwaarden

Klik hier voor de algemene voorwaarden voor het volgen van lessen bij Bhaskaraya Yoga.

Klik hier voor de privacy verklaring omtrent het verwerken van klant gegevens bij Bhaskaraya Yoga.

© Alle foto’s gebruikt op deze website zijn persoonlijk eigendom.

In de Yoga en Hindoe filosofie bestaan er 4 tijdperken. Satya Yuga (het gouden tijdperk), Treta Yuga (het zilveren tijdperk), Dvapara Yuga (het bronzen tijdperk) en Kali Yuga (het ijzeren tijdperk). Wij bevinden ons nu in Kali Yuga dat volgens de telling (in de Surya Siddhanta) begon tussen 23 januari en 18 februari 3120 v.Chr. Kali Yuga staat volgens de filosofie voor de laagste van de vier cyclische tijdperken een proces die het universum doormaakt. Gelukkig duurt het laatste tijdperk niet lang ‘slechts’ 432.000 jaar. Dvapara Yuga is 2 x zo lang, Treta Yuga 3x zo lang en Satya Yuga 4x zo lang. In totaal duurt de zogenaamde Catur Yuga (cyclus van het universum) 4.320.000 jaar. Kali moet niet verwart worden met de Godin Kali maar verbind zich aan de demon Kali.

In Kali Yuga zal er steeds meer duisternis over de wereld heersten. Er wordt gelooft dat de mensheid geestelijk degenereert. Wat inhoud dat de mensheid dan het verst verwijderd is van een goddelijk beeld of ideaal. De meeste mensen zullen zich slechts bewust zijn van fysieke aspecten in het leven, materiële zaken zullen voorrang genieten wat leid tot hebzucht en een groot ego. De relatie tussen mensheid en een spiritueel leven wordt voornamelijk bepaald worden door bijgeloof en gezag. Er wordt gezegd dat aan het begin van de cyclus er zo’n hoge intelligentie heerst dat woorden niet geschreven hoeven te worden maar dat de woorden van mond tot oor gaan en zo wijsheid en kennis zich verspreid. Of zelfs door muzikale noten informatie wordt overgedragen en tot ver in het universum te horen is. De mensheid is pas veel later deze informatie gaan opschrijven om zo de kennis te behouden naar mate de intelligentie of het vermogen van opname hiervan afnam.

In de Srimad Bhagavatam (12.3.52) staat: “Datgene dat alleen bereikt kon worden door ononderbroken meditatie op Visnu in Satya Yuga, in Treta Yuga alleen bereikt kon worden door ceremoniële vuur yajna´s (ritueel), in Dvapar yuga bereikt kon worden door buitengewoonlijke aanbidding van de Heer in een goddelijke vorm, is allemaal realiseerbaar in Kali Yuga door de beoefening van Hare Krsna maha mantra.

Er is in elk tijdperk een andere vorm van devotie toepasbaar. In Kali Yuga is alleen het zingen in volle overtuiging en overgave van Kirtan en Bhajan (devotionele liederen, repetities van de heilige namen van de Heer) voldoende om de liefde aan een godheid te tonen en zo verbinding te behouden.

Volgens de Vishnu Purana zal aan het eind van dit tijdperk Sri Kalki, de tiende en laatste avatar van hindoegod Vishnu, op de wereld verschijnen in de vorm van een strijder op een wit paard en de demon Kali doden en daarmee de wereld zal ontdoen van alle duisternis. Er zijn verschillende versies van wat daarna zal volgen. Sommige geloven dat dit het einde betekend. Andere geloven dat de wereld weer zal floreren en er opnieuw weer een gouden tijdperk aanbreekt en de cyclus weer van voor begint. Ik geloof zelf dat er nooit een einde aan iets zal komen en er altijd weer licht zal verschijnen na duisternis en hiermee een nieuw of andere tijd aanbreekt.

Wat ik zelf de laatste tijd ervaar is dat er veel moeheid onder de mensen heerst. Er is veel angst en onvrede over diverse dingen en ik las laatst dat er alleen al in Nederland 1 miljoen mensen aan een depressie lijden. Dit heeft verschillende oorzaken van eigen onvrede of zich niet kunnen plaatsen in de samenleving tot ingewikkelde situaties waarin geweld voorkomt of is geweest. Er is sprake van een verloren identiteit. Er komt ook veel op een individu af en we worden geacht hierin sterk te zijn. Als meerdere factoren inspelen op jouw individu dan kan het overweldigend worden en voel je je zwaarmoedig, verdrietig, boos, angstig etc. Wat kan volgen is die depressie en vanuit dat diepe dal omhoogkomen is een zwaar proces.

Volgens de Hindoe en Yoga filosofie verschijnt er in elk tijdperk een incarnatie van Vishnu. Steeds weer is deze avatar er om op zijn manier de mensheid te helpen de juiste weg te kiezen. En de steeds veranderende geestelijke gesteldheid van de mens vraagt ook om een andere benadering. Alle wijsheden die worden gedeeld spreken een aparte groep aan. Zoals in het begin van Kali Yuga in de provincie Gaya, India de avatar verscheen in de vorm van Gautama de Boeddha om de mensen weer te herleiden naar het juiste pad. Niet alleen in deze filosofie maar in verschillende filosofieën en geloven is er steeds een persoon die op dat moment zijn doelgroep aanspreekt die het moet bereiken. En dat geldt voor iedere individu. Iets preekt jou aan of niet. Alleen jouw hart kan jou vertellen wat voor jou op dat moment de ultieme waarheid is. Je volgt jouw pad dat is altijd de juiste. Ook als je fouten maakt is dat om van te leren. Dit geldt ook in het grotere geheel. Ik geloof dat alles is zoals het moet zijn en je uit elke situatie iets kan leren en daarvan kan groeien. Zo ook in duisternis.

Moge we allen weer de weg naar het licht vinden.

Om Shanti.

—————————————————————

Kali Yuga (the dark age)

In Yoga and Hindu philosophy there are 4 time era’s. Satya Yuga (the golden age), Treta Yuga (the silver age), Dvapara Yuga (the bronze era) and Kali Yuga (the iron are). We are now in Kali Yuga which started (according to the Surya Siddhanta) somewhere between 23 januari and 18 februari 3120 BC. Kali Yuga according to the philosophy is the lowest of the 4 cycli, a proces of the universe. Luckily this era is ‘only’ 432.000 year. Dvapara Yuga is 2 times, Treta Yuga 3 times and Satya Yuga 4 times the amount of years. In total it is said the Catur Yuga (cycle of the universe) counts 4.320.000 years. Kali is not to be confused with the Godess Kali but the demon Kali.

In Kali Yuga there will be more and more darkness on earth. It is believed the humanity will degrade mentally. Which means humanity will be far away from divine ideals and image. Most of us will be more concentrated on the physical aspect of life, material things will overpower us more and ego and greed will grow. De relation between humanity and a spiritual life will fade and mainly dominated by superstition and authority. It is said that in the begin of a cycle the intelligence is so high words don’t have to be written but wisdom and knowlegde is passed of from mouth to ear. Even musical notes transcent the information far into the universe. Humanity started writing down knowledge and information later in time to prevent is from being lost.

In the Srimad Bhagavatam (12.3.52) is said: Whatever result was abtained in Satya Yuga by meditating on Visnu, in Treta Yuga by performing ceremonial yajna’s (fire rituals), and in Dvapara Yuga by serving the Lord’s lotus feet can be abtained in Kali Yuga simply by chanting the Hare Krsna maha-mantra.”

In every are there is another suitable devotion. In Kali Yuga only the singing in complete surrender and conviction of devotional Kirtan and Bhajan (devotional songs, repetitions of the holy names of the Lord) is enough to show the love towards a deity and remain the connection between.

According to the Vishnu Purana at the end of this era Sri Kalki will appear, the tenth and last avatar of hindu god Visnu, in the appearance of a knight on a white horse to kill the demon Kali and end darkness in the world. There are many stories to what this will mean for the world. Some believe this is the end of time, others believe the world will florish again and the new golden age will come and de cyclus starts again. I believe there will never be an end to anything and always light will appear and rule over darkness and a new time will come.

I notice that lately people are very tired. There is fear and discontent on multiple things and i read an article that said only in the Netherlands there are 1 million people suffering from depression. This has many causes from personal discontent or not being able to place yourself in society and complicated situations where violence appears or has been. I see a lot of lost identity. There is so much that comes towards every individual and we are expected to be strong. When multiple causes interfere on you individually this can be very overwhelming and we become moodily, sad, angry, fearfull etc. What follow is that depression and from there it is tough to overcome.

According to hindu philosophy an avatar of Visnu appears in every era. Every time one apears this avatar brings wisdom to people to point the right path. And the constant changing mental health of humanity asks for a different approach. Every wise thought or tool speaks to a different group of people. As in the beginning of Kali Yuga in the provence of Gaya, India Gautama the Buddha appeared as the ninth incarnation to lead people to the right path. Not only in this philosophy but many of them and religions to there is always a person that speaks to a target audience it needs to be with. This counts for every individual. Something speaks to you or not. Only your heart will tell what is truth for you at this moment. Which direction you follow is always the right one. From mistakes you should learn and adjust you route. It also counts in the bigger picture. I believe everything is as it should be right now and every situation is one to learn from and grow. Even in darkness.

May we all find the path towards the Light.

Om Shanti.

kalki1

2 comments on “Kali Yuga (het donkere tijdperk)

  1. Casper schreef:

    Hello from windhorse

    Like

Geef een reactie
Your email address will not be published. Required fields are marked *

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: