search instagram arrow-down

Hersenspinsels

CADEAUBON

Wil je een les of workshop weggeven? Neem dan contact op met jouw wensen zodat ik een cadeaubon voor je kan maken.

Heb je een cadeaubon ontvangen? Stuur dan een e-mail naar bhaskarayayoga@hotmail.com met jouw voor- en achternaam zodat ik jouw tegoed in een account kan aanmaken.

Zodra je account is aangemaakt met jouw tegoed krijg je bericht ter bevestiging en kun je jouw tegoed besteden door in het lesrooster de les te kiezen.

volg ons op SOCIAL MEDIA

Algemene voorwaarden

Klik hier voor de algemene voorwaarden voor het volgen van lessen bij Bhaskaraya Yoga.

Klik hier voor de privacy verklaring omtrent het verwerken van klant gegevens bij Bhaskaraya Yoga.

© Alle foto’s gebruikt op deze website zijn persoonlijk eigendom.

Het lijkt wel de pose van de week. Ik vond het leuk deze pose met de yogi’s in de les te doen. En hoewel bij het doen van deze pose ze misschien dachten dat hun docent zijn verstand verloren had is dat niet het geval. Dit is een heuze yogahouding en ik zal er meer over uitleggen.

De naam van de houding komt van het Sanskriet woord ‘Simha’ सिंहा  wat ‘Leeuw’ betekent. Vaak bekend als de koning van de jungle. Maar er zit een mythologisch verhaal achter hoe de pose zijn naam verkreeg.

Er was eens een demoon genaamd Hiranyakashipu die het eeuwige vijandschap gezworen had aan Heer Vishnu. Hij streefde naar de puurste vorm van yoga, totdat hij de aandacht van Brahma (de schepper) trok. “Wat wilt u?” Vroeg Brahma vermoeid in de wetenschap dat deze persoon niet aan het oefenen was voor de pure vreugde. “Geef me onsterfelijkheid!” Zei Hiranyakashipu. “Dat is niet mogelijk, kies opnieuw”, zei Brahma. “Dan, Heer, laat me dood niet gaan door een levend wezen gecreëerd door U. Laat mij geen rivalen hebben. Laat me gedurende de dag of ’s nachts niet sterven, binnen een huis of buiten, niet op de grond en niet in de lucht, niet van een wapen, en niet van een menselijk wezen, Deva (God), of dier, niet door de handen van een halfgod of demoon. Maak mij Heer over de hele schepping. Geef mij verder alle siddhi (paranormale / bovennatuurlijke krachten) en mystieke krachten bereikt door de beoefening van yoga en lange ascese, want deze gaan nooit verloren. “Voor elkaar, en veel succes met alles.” Zei Brahma. Dronken van de macht, ging Hiranyakashipu over tot grote schade aanrichten aan de hele schepping door te beweren dat alles voor zichzelf was.

Hiranyakashipu had een zoon, Prahlada. En zoals zo vaak gebeurt in families, de zoon en vader hadden verschillende visies. Ondanks zijn demonische afkomst, werd Prahlada geboren met een devotionele aard en verlangde naar het goddelijke. Hij groeide uit tot een grote bhakta (toegewijde aanbidder), waarvan de gekozen godheid zijn vaders aartsvijand Vishnu was, wat zijn vader zeer kwaad maakte. Op een avond net voor zonsondergang, stonden de twee op de veranda van het paleis en schreeuwde Hiranyakashipu; “Ik ben het opperwezen in dit huis, en ook buiten! Waar is jouw Vishnu? “Hij is overal, in alles en ook verder dan dat. Overal en verder dan dat alles. Hij is in het firmament en in de diepte, manifeste en niet gemanifesteerd. “Antwoordde Prahlada. “Stilte!” Brulde zijn vader, op weg naar Prahlada met ziedende woede. ‘Is hij in deze pilaar, hier?” Terwijl hij tegen een van de marmeren zuilen sloeg die het dak ondersteunde. “Hij is, hij was, en hij zal hierin zijn.” Zei Prahlada. Hiranyakashipu slingerde zijn knots tegen de pilaar, en verbrijzelde het. En OH! Vanuit de gebroken zuil ontstond er een geweldig, onmogelijk figuur: half-leeuw, half-mens. Dit was Narasimha, Vishnu in de vorm van noch mens noch dier. Bij brulde veel luider dan Hiranyakashipu, de Heer greep hem, en rukte hem van de grond. Gehurkt in de deuropening, noch in noch buiten het huis, bij schemering, in noch dag noch nacht. Hij gooide Hiranyakashipu over zijn schoot en de krachtige leeuwen klauwen reten zijn borst en buik open, Hem dodend met noch een wapen, noch met een klap van menselijke handen. Het angstaanjagende uiterlijk van de Narasimha is wat stres en ego uit onze gedachten moeten elimineren.

We maken gebruik van onze stem om te communiceren. We fluisteren, spreken, zingen en schreeuwen om expressie te delen met vele nuances. Verschillende staten van de geest zijn te horen in onze stem als we nerveus zijn, blij, verdrietig enz. Wanneer je iemand hoort praten over de telefoon en ze vertellen je “alles is prima”, maar je hoort in hun stem dat het misschien niet zo is. Onze stemmen weerspiegelen onze gemoedstoestand en tekenen van het zenuwstelsel. Met deze asana willen we iets dat ons tegenhoudt herstellen of los maken.

Voordelen van deze pose zijn er meerdere, zoals: gezichtsuitdrukking onlasting, ook in mond en borst, verbetert de bloedcirculatie in het gezicht, waarbij de ogen gezond worden door stimulering van de zenuwen, stimuleert en verstevigd de platysma spieren (nek / hals gebied) het opschonen van de stembanden, helpt keelpijn voorkomen / astma, kan helpen bij de behandeling van slechte adem en er wordt gezegd dat het ziektes kan elimineren. Ook variaties in deze pose zou knieën, polsen en armen sterker maken.

Probeer deze pose op een gewenst moment als je boos of angstig bent of als je je ongemakkelijk voelt nadat je jezelf op een andere manier voordeed dan de manier waarop je wilde doen. Je zal je lichter voelen (emotioneel en fysiek)

Hoe te beoefenen: 1) Kies een been posities waar je je het meest comfortabel in voelt. Op de onderbenen in diamondhouding (Vajrasana), op beide knieën voeten in het verlegde van de knieën of in Lotushouding (Padmasana). 2) Plaats de handen op de knieën in Vajrasana of handen voor je wanneer op je de knieën of in Padmasana zit. Bij het plaatsen van de handen op de grond te kies je of je je vuisten wilt maken en zo het bovenlichaam ondersteund of je plaatst de handen plat op de vloer met de vingers in de richting van, zijwaarts of weg van de knieën. 3) Til je borst op en kijk naar voren. 4) Haal diep adem in en als je uitademt spreid je de ogen wijd open, kijk naar het puntje van de neus, open je mond wijd en krachtig steek je de tong uit en maak je een brullende geluid zo hard mogelijk, die klinkt als Haaaa

Roarrrrrrr …. en laat los!

Om Shanti.

 
 

–———————————

 

Simhasana (Lion pose)

 
Pose of the week as it seems. I loved doing this with the yogis in class. And although doing this pose they might think their teacher lost his mind but nothing like that. This is a serious yoga posture and i’ll try to explain more about it.
 

The name of the pose comes from the Sanskrit word ‘Simha’ सिंहा which means ‘Lion’ which is symbol as the king of the jungle. But there is a mythological story behind how the pose got it’s name.

 
There once was a demon named Hiranyakashipu who swore eternal enmity to Lord Vishnu. He performed remarkable yogic austerities until he attracted the attention of Brahma (the creator). “What do you want?” asked Brahma wearily knowing that this person was not practicing for the sheer of joy. “Give me immortality!” said Hiranyakashipu. “That is not possible, choose again” said Brahma. “Then, Lord, let me not meet death from any living creature created by You. Let me have no rival. Let me not die during the day or during the night, inside a house or outside, not on the ground and not in the sky, not from a weapon, not from any human being, deva (God), or animal, not at the hands of any demigod or demon. Make me Lord over all creation. Furthermore, give me all the siddhis (paranormal/supernatural powers) and mystic powers attained by the practice of yoga and of long austerities, for these van never be lost.” “Done, and good luck with all of that.”said Brahma. Drunk with power, Hiranyakashipu proceeded to wreak havoc across teh whole creation by claiming everything for himself.

 
He had a son, Prahlada. As so often happens in families, the son and father had different outlooks. Dispite his demon ancestry, Prahlada was born with a devotional nature and thirst for the divine. He grew into a great bhakta (devoted worshipper) whose chosen deity was his fathers nemesis, Vishnu, which furiated his father. One evening just before sunset, the two stood on the porch of the palace and argued. “I am the supreme being in this house, and outside as well! Where is your Vishnu?” railed Hiranyakashipu. “He is everywhere, in everything and also beyond everywhere and beyond everything. He is in the firmament and in the depths, manifest and unmanifest.”replied Prahlada. “Silence!” Roared his father, moving towards Prahlada with muderous rage. “Is he in this pillar, here?”As he struck one of the marble pillars which supported the roof. “He is, he was, and he will be.” Said Prahlada. Hiranyakashipu hurled his mace at the pillar, shattering it. And OH! From the broken pillar there emerged an amazing, impossible firgure: half-lion, half-man. This was Narasimha, Vishnu in the form of neigther human nor animal. Roaring much louder than Hiranyakashipu, the Lord seized him, jerking him off the ground. Squatting in the doorway, neighter in nor out of the house, at twilight, neigther day nor night. He flung Hiranyakashipu over his lap. Narasimhas powerful lion claws ripped open his chest and belly, killing him neigther with a weapon nor with the blow from human hands. The terrifying look of the Narasimha is what should eliminate stresses and ego from our minds.

 
We use our voice to communicate. We whisper, speak, sing and scream and share expression with many nuances. Different states of the mind can be heard in our voice when we are nervous, happy, sad etc. When your hear someone talking on the phone and they tell you “everything is fine” but you hear in their voice it might not be so. Our voices reflect our state of mind and shows signs of the nervous system. With this asana we would like to restore anything that holds us back.

 
Benefits of this pose are multiple like: tension relief in face, mouth and chest, improves blood circulation in the face, keeping the eyes healthy by stimmulating the nerves, stimulates and frims the platysma muscles (neck/throat area) clearing the vocal chords, helps prevent sore throat/asthma, may help treat bad breath and is said to eliminate disease. Also variations in this pose might strentghen knees, wrists and arms.

 
Try this pose any time when you feel angry or anxious or when you feel uncomfortable after you expressed yourself different from the way you wanted to do. You might feel release, more light (emotionally and physically)

 
How to practice it: 1) Choose a leg positions in which you feel most comfortable. On the lowerlegs in diamondpose (Vajrasana), on both knees of in Lotuspose (Padmasana). 2) Place the hands on the knees when in Vajrasana or hands in front of your when on the knees or Padmasana. When you place the hands on the floor choose whether you like to make fists and support the upperbody this way or place the hands flat on the floor with fingers towards, sideways or away from the knees. 3) Lift your chest forward tilt the head and look forward. 4) Take a deep breath in and when you exhale you open the eyes wide, look at the tip of the nose, open your mouth wide and forcefully stick out your tongue making a roaring sound as loud as possible which might sound more like a loud haaaa…

 
Roarrrrrrr…. And let go!!

Om Shanti.

 

Geef een reactie
Your email address will not be published. Required fields are marked *

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: