search instagram arrow-down

Hersenspinsels

CADEAUBON

Wil je een les of workshop weggeven? Neem dan contact op met jouw wensen zodat ik een cadeaubon voor je kan maken.

Heb je een cadeaubon ontvangen? Stuur dan een e-mail naar bhaskarayayoga@hotmail.com met jouw voor- en achternaam zodat ik jouw tegoed in een account kan aanmaken.

Zodra je account is aangemaakt met jouw tegoed krijg je bericht ter bevestiging en kun je jouw tegoed besteden door in het lesrooster de les te kiezen.

volg ons op SOCIAL MEDIA

Algemene voorwaarden

Klik hier voor de algemene voorwaarden voor het volgen van lessen bij Bhaskaraya Yoga.

Klik hier voor de privacy verklaring omtrent het verwerken van klant gegevens bij Bhaskaraya Yoga.

© Alle foto’s gebruikt op deze website zijn persoonlijk eigendom.

Gehechtheid (Raga)

Het gevoel van IK, MIJ, MIJN iedereen heeft het en herkent het. Het zit in ons en we hebben het soms nodig om te overleven. Het hoeft ook niet altijd slecht te zijn. Wanneer jij als persoon word aangevallen, gepasseerd of genegeerd voelt dat aan als onrecht en hoef je daar niet aan toe te geven. Je mag jezelf beschermen. Maar wanneer het ego toe treed en het IK veranderd in hebzucht of puur eigenbelang dan heeft het een verkeerde lading.

Het doel, volgens de Yoga filosofie, is dat we vrij komen van gehechtheid en de sluier van illusie willen opheffen. Patanjali beschreef dit 2 eeuwen voor Christus in de Yoga Sutra’s hoofdstuk 2: ‘het reduceren van grove kleuringen (Kleshas) die het zelf versluieren’. In hoofdstuk 2.3 beschrijft hij de 5 Klesha’s. 1) Onwetendheid van de ware aard der dingen (Avidya), 2) Ik-heid, individualiteit/egoisme (Asmita) 3) Gehechtheid of verslaving van mentale indrukken of objecten (Raga) 4) aversie naar gedachten of objecten (Dvesha) 5) Liefde voor de gehechtheden als zijnde het leven zelf, zowel het verlies van of dood gaan van (Abhinivesha). Het ego houd ons steeds de sluier voor door te denken dat alles wat wij hier en nu in dit leven ervaren de absolute werkelijkheid is. Als we blijven toegeven aan het ego verblijven we in innerlijke strijd. We geven vaak de schuld van een gebeurtenis in ons leven aan iets of iemand anders. Dát of hij is de reden van ons ongemak. Maar in werkelijkheid is de enige die verantwoordelijk is voor het geluk in jouw leven jij zelf. Niemand heeft hier invloed op. Het is aan jou om te reageren op een situatie die zich aandient. Jouw reactie bepaald of jij geluk kan ervaren of dat je in ellende wilt blijven hangen en de negativiteit van een ander overneemt.

Soms zijn er dingen waaraan we zeer gehecht zijn en waarvan we denken dat die vertegenwoordigen wie we zijn en werkelijk iets over ons zeggen. Neem bijvoorbeeld materiële dingen als een horloge. De gehechtheid naar het item kan zo sterk zijn dat wanneer het stuk valt het verdriet erom groot is. Maar is het horloge werkelijk een onderdeel van jou? Is jouw bestaan eraan gerelateerd? Keer nu de rol eens om en bedenk je de situatie waarin iemand jou verteld dat hij of zij een dierbaar horloge, van hetzelfde merk, dezelfde waarde en gekocht op dezelfde tijd, heeft laten vallen en het nu stuk is. Is het verdriet om dit horloge dan hetzelfde? Vaak is de eerste reactie; “Ik heb je 100keer gezegd dat je voorzichtig moet zijn”, “Hoe kun je nou zo onzorgvuldig met het horloge omgaan als het zoveel voor je betekend?” Hetzelfde horloge, van dezelfde waarde maar we hebben er zelf geen gehechtheid naar. Het is niet verbonden aan ons ego. Het is niet MIJN horloge. Dit soort situaties komen ontelbare keren voor in het leven en niet alleen naar materiële dingen ook naar situaties, verlangens, meningen etc.

Neem bijvoorbeeld discussies rondom Zwarte Piet. Een vorm van collectieve gehechtheid. Een individu ervaart gehechtheid naar iets dat hem of haar dierbaar lijkt te zijn en vind vervolgens bijval of steun in omstanders. Dit kan goed zijn om dingen te relativeren. Maar het kan ook het ego versterken met een gevoel van: “Zie je wel IK ben niet de enige”, “IK heb tóch gelijk”, en “zij verwoesten MIJN traditie”. We hebben niet meer door dat we andere mensen kwetsen. Het sentiment van iets dat is gecreëerd in een ver verleden geeft het gevoel dat er iets word afgenomen. Dat lijkt begrijpelijk, het zit in ons systeem. Maar het verhaal heeft twee kanten en dat moeten we leren inzien. Een ander voorbeeld vind zich in competitie zoals voetbal. De haat die gecreëerd word naar een zogenoemde tegenpartij is soms niet te versmaden. We verbinden ons aan een factor waar we geen tot weinig invloed op hebben en toch raken we gekrenkt in ons ego als de andere partij een doelpunt maakt met winst tot gevolg. We raken in alle staten en de woede die ontstaat is gericht tot mensen die totaal geen invloed op hebben op de afloop van het spel. Het ego blijft gevoed want niemand mag iets zeggen of vinden van MIJN club. De persoonlijke ellende zet zich voort terwijl anderen vrolijk verder feesten.

“Je hebt alleen jezelf er mee”. Mijn oma zei dit al en waarschijnlijk haar oma ook. Een wijsheid die we wel horen maar niet weten te begrijpen. Wat een ander van jou vind, wat voor mening diegene heeft of de gehechtheid die jij aan jou eigen mening verbind is niet wat er toe doet. Als je leert los te laten vind je bevrijding van het ego en ben je in staat puur geluk te ervaren. Wanneer iemand bijvoorbeeld boosheid, haat of agressie aandraagt hoef je dit niet te accepteren. Je laat dit bij hen, zij zijn verantwoordelijk voor hun eigen geluk en dat heeft geen invloed op jouw ‘zijn’.

Sommige mensen zoeken naar een antwoord op hun persoonlijke situatie van ellende. Wijsheid komt wanneer het komt. Soms blijft het boek lang gesloten maar af en toe sta je (of staat jouw geest) er voor open en vang je een glimp op van het geluk dat je kan ervaren zonder gehechtheid. Eenmaal dit ervaren te hebben betekend niet dat alles voorspoedig zal gaan. Steeds weer nieuwe situaties dienen zich aan en steeds krijgen wij weer de kans hierop te reageren. En hopelijk doen we dat vanuit ons hart, onze intuïtie en weloverwogen. Iedereen verdient de ervaring van puur geluk en liefde. Wees mild voor jezelf maar ook voor anderen. Breng eerst vrede in jouw eigen geest en dan zal de rest volgen.

avidya asmita raga dvesha abhinivesha pancha klesha”. Onwetendheid, Ego, Verlangen, Aversie en Angst (voor de dood) zijn de vijf aandoeningen. (hoofdstuk 2.3 Yogasutras van Patanjali)

Om Shanti.

—————————————————————————

 

Attachment (Raga)

The feeling of I, ME, MINE everybody has it and experiences it. It is within our system and we sometimes need it to survive. It’s not neccerarilly a bad thing. When a person verbally of mentally abuses you or ignores you it feels like injustice and you don’t have to give in to it. You can alway protect yourself against it. But when ego is involved and the I comes in and it all transforms to greed and pure self-interest it loses the right value.

The goal in life, according to Yoga filosophy, is liberation from attachment and the veil of illusion. Patanjali wrote 2 centuries before Christ in the Yoga Sutras chapter 2: ‘minimizing gross coloring (Kleshas) who cover the true self’ In chapter 2.3 he discribes the 5 Kleshas. 1) Ignorance about the true nature of things (Avidya), 2) I-ness, individuality/egotism (Asmita), 3) Attachment or addiction to mental impressions or objects (Raga), 4) Aversion towards thoughts of objects (Dvesha) 5) Love for these as is life itself as well as fear of their loss or death (Abhinivesha). The ego keeps holding up the veil in front of us by implying that everything we experience here and now is the absolute truth. If we keep aknowledging to the ego we remain in an internal battle. We often blame others of other things for the misery in our own lives. This of that is the reason of our discomfort. But in reality the only one to who is responsible for the happiness in your life is you. Nobody has any influence on it. It is up to you to respond to a situation the comes along. Your reaction determines whether you experience happiness of misery and addapt to the negativity of others.

Sometimes there are things to which we are really attached and we think these represent who we really are and tells something about us. Take for example a watch. The tremendous amount of attachment towards this can be so big that when it falls and breaks the grief is extremely large. But is the watch truly a part of you? Is your existance related to it? Suppose someone tells you they have dropped a watch of the same brand, the same price and bought at the same time is your grief still the same? Most reactions will be: “how can you be so careless is you like it so much?” or I told you to be more carefull”. The same watch, of the same value but there is no attachment, no I of MINE to it. It is not attached to our ego. This is not MY watch. These kind of situations pass by countless times during our life. And not only to material things but also situations, desires and opinions etc.

For example take the discussion on Zwarte Piet (Black Piet in The Netherlands). A form of collective attachment. One indivudual experiences attachment to something abviously dear to him of her and finds approval with some others. This can be a good thing to put things in perspective. But is can also feed the ego with the feeling: “See I am not the only one”, “I ám right” and “They are distroying MY tradition”. We don’t see we can hurt others with it. The sentiment of something created in a far past gives the feeling it is being taken away from us. It seems understandable, it’s within our system. But there are always 2 sides of the coin. Another example is found in competition like soccer. The hate created towards the so called opponent becomes really ugly. We attach ourself to a factor we have no influence on whatsoever and still we get hurt in our ego when the other party scores a goal and win the match. We get into all kinds of stages of anger towards people who have no influence in the result of the game. The ego keeps being fed because nobody says or thinks anything about MY team. The personal suffering continues while the others party on.

You are only hurting yourself”. My grandma has said this and i guess her grandma to. A kind of wisdom we hear but almost never understand. What somebody else thinks about you, whatever their opinion is or the attachment you have to your own opinion is not important. When you learn to let go you find liberation of the ego and you are able to experience real happiness. When for example someone comes to you with anger, hate of violence you don’t have to accept that. Leave this with them, they are responsible for their own happiness it has no influence on who you are.

Some people are looking for answers to their personal misery. Knowledge comes when you are ready for it. Sometimes the book might be closed for a long period but very now and then we (or our spirit) is open to finding a glimpse of happiness without experiencing attachment. Once this happened doesn’t give us a green card that everything will be smooth from now on. Again and again situations will come and test us. It is up to us how we respond to it. Hopefully we will from the heart, with our intition and well concidered. Everybody deserves happiness and love. Be kind to yourself and others. Bring peace to your own mind first, others will follow.

avidya asmita raga dvesha abhinivesha pancha klesha”. Ignorance, Ego, Desire, Aversion and Fear (of death) are the five afflictions. (chapter 2.3 Yogasutras of Patanjali)

Om Shanti

yoga-sutra-of-patanjali

(Picture: eight limbs of Yoga by Patanjali found in the Yoga Sutras)

Geef een reactie
Your email address will not be published. Required fields are marked *

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: