search instagram arrow-down

Hersenspinsels

CADEAUBON

Wil je een les of workshop weggeven? Neem dan contact op met jouw wensen zodat ik een cadeaubon voor je kan maken.

Heb je een cadeaubon ontvangen? Stuur dan een e-mail naar bhaskarayayoga@hotmail.com met jouw voor- en achternaam zodat ik jouw tegoed in een account kan aanmaken.

Zodra je account is aangemaakt met jouw tegoed krijg je bericht ter bevestiging en kun je jouw tegoed besteden door in het lesrooster de les te kiezen.

volg ons op SOCIAL MEDIA

Algemene voorwaarden

Klik hier voor de algemene voorwaarden voor het volgen van lessen bij Bhaskaraya Yoga.

Klik hier voor de privacy verklaring omtrent het verwerken van klant gegevens bij Bhaskaraya Yoga.

© Alle foto’s gebruikt op deze website zijn persoonlijk eigendom.

Nieuwe liefde: Yin Yoga

Mijn basis en eerste liefde is en blijft altijd Hatha Yoga (standvastig maar comfortabel). Hierin is nog zo veel te leren en veel te ontdekken maar ik heb stiekem ook een nieuwe liefde: Yin Yoga. Hoe meer ik mij erin verdiep, er mee bezig ben (leer) en zelf beoefen des te meer respect ik ontwikkel naar de beoefening toe. De focus ligt op de functies en bewegingen van het lichaam dat er meer begrip en acceptatie komt naar mijn lichaam toe.

Yin Yoga is niet iets nieuws. Er is een naam aan gegeven om de begrippen en verschillen rondom deze vorm van Yoga duidelijk te maken. Toen Hatha Yoga naar het westen kwam en er steeds meer belangstelling voor werd ontwikkeld met name in de VS, ontwikkelden zich ook andere stijlen van Hatha Yoga (voornamelijk Yang). Yin Yoga dankt zijn naam aan Paul Grilley, Paulie Zink and Sarah Powers, of eigenlijk de studenten van hen. In 1989 kreeg Paul Grilley Taoist Yoga onderwezen van martial arts expert en leraar in Taoist Yoga, Paulie Zink. Paul was docent in voornamelijk Yang vormen van Yoga maar ging meer Taoist lessen en workshops geven. Wanneer mensen in zijn lessen vroegen naar een zachtere vorm van Yoga dan verwees hij hun naar de Taoist vorm van Yoga welke voor zeker 10 jaar is gebruikt. Sarah Powers (Yoga docente) had ooit een les bij Paul gevolgd en in 1994 is zij teruggekomen in zijn les om die zelfde ervaring van toen weer mee te maken. Ook Sarah raakte diep geïnspireerd en verbonden met deze vorm van Yoga en introduceerde poses hieruit in haar lessen. Wanneer mensen hiernaar vroegen wat het was en hoe zij hierover meer te weten konden komen verwees Sarah hen naar Paul Grilley. Op deze manier kreeg Paul steeds meer verzoeken op diverse locaties om de Taoist vorm van Yoga te onderwijzen. Hij schreef hierover een manual maar het voelde voor hem niet goed om de term Taoist Yoga te gebruiken en noemde het vanaf dan: Yin Yoga: overzicht van een stille beoefening.

Taoist Yogi’s in China baseren veelal van hun studies op energie in en om het lichaam (vanuit acupunctuur) welke Chi genoemd word. Chi is een energie die vloeit door ons hele lichaam door zogenoemde meridianen, energiebanen. De meridianen staan in verbinding met onze Chakra’s. Chakra’s zijn energie punten in het lichaam gelegen langs de wervelkolom, meer over Chakra’s kun je lezen in mijn eerdere artikel over Chakra’s. In al deze energie punten en banen kunnen blokkades ontstaan waardoor Chi niet vrij kan stromen. Dit kan verschillende oorzaken hebben fysieke, mentale of emotionele blokkades welke in verbinding staan met onze 3 lichamen. Ieder van ons bezit een fysiek lichaam (dat wat zichtbaar is) een astraal lichaam (emotie, verlangen) en een causaal lichaam (overtuiging, geloof, gedachtes). Deze lichamen zijn met elkaar verbonden via de Chakra’s en kunnen elkaar ook beïnvloeden. Ons doel is die blokkades op te heffen zodat Chi vrij kan stromen en we vrij zijn in bewegen en denken. Chi energie is niet meetbaar. Maar het coördineert de elektrische en chemische reacties in ons lichaam wat wetenschappers wél kunnen meten.

Elk orgaan, spier en bot in ons lichaam is omgeven door een netwerk aan sponsachtig materiaal wat we bindweefsel noemen. Er is lang onduidelijkheid geweest over de werking hiervan. Wat onderzocht is en waar veel studies over zijn gepubliceerd is dat ons lichaam veel spanning kan opbouwen in het bindweefsel. Dit kan er toe leiden dat we ons ongemakkelijk in ons lichaam voelen, minder mobiel en vaak gespannen. Yin Yoga focust op het bindweefsel. De spieren die Yang zijn houd je zoveel mogelijk ontspannen en zacht terwijl het bindweefsel, Yin, onder spanning komt te staan op een bepaalde plek in het lichaam waarop we ons focussen. Door langer houdingen aan te houden (3-5 minuten) komt er langzaam ruimte in het bindweefsel waardoor we meer flexibiliteit in de gewrichten ervaren. Het geeft een vrij en lichter gevoel in het lichaam. Veel atleten en kracht sporters kunnen veel Yang vormen aan maar ondervinden veel spanning wanneer zij op het Yin gedeelte focussen. Vaak stoppen zij met het professioneel beoefen niet omdat zij de kracht of uithoudingsvermogen niet meer hebben maar omdat er gewrichten zijn die minder zijn gaan functioneren. Kniegewrichten, de wervelkolom en polsen zijn hier vaak bij genoemd. Yin Yoga stretcht en rehabiliteert voorzichtig het bindweefsel waarmee onze gewrichten verbonden zijn.

Het is en blijft belangrijk dat we ons lichaam actief houden. Niet alleen de spieren en gewrichten maar ook het bindweefsel. We moeten vaak wennen aan het idee dat juist rust en kalmte ons kan helpen sterk en vitaal te blijven. Een combinatie tussen Yin en Yang is dan iets waar het lichaam veel profijt van heeft. Het lichaam heeft spierspanning en stress nodig. Als we nooit onze knieën zouden buigen of onze wervelkolom bewegen word het bindweefsel korter en verliest het lichaam lengte en flexibiliteit welke we nodig hebben om ons voort te bewegen. Willen we onze gewrichten beweeglijk en soepel houden dan zullen we ermee moeten oefenen maar niet zoals we met de spieren doen. We winnen hiermee meer als we het op een Yin wijze benaderen.

Een van de lange termijn doelen van Yin Yoga is sterke en flexibele gewrichten. Direct na vrijwel elke Yin pose voelen de gewrichten zich kwetsbaar. Dit gevoel duurt meestal maar kort en moet na verloop van tijd weer afnemen. De vergelijking die vaak voor verduidelijking word gemaakt met het bindweefsel is met een spons. We stellen ons voor dat die spons is gevuld met boter. Als boter in de koelkast heeft gelegen is het vaak hard en je kunt het niet buigen of bewegen. Het moet eerst zacht gemaakt worden voordat we er iets mee kunnen doen. Het bindweefsel moet eerst warm gemaakt of gestimuleerd worden om het bewegelijk te krijgen en daarom houden we de poses in Yin Yoga langer vast om langzaam aan die beweging te wennen.

Voor veel mensen is een eerste kennismaking met Yin Yoga heel anders dan ze hadden voorgesteld. De gedachtes die langskomen bij het langer stilzitten of stilliggen in een les kunnen soms confronterend zijn, en soms alleen het idee erbij al. Soms ervaart iemand de lange stiltes in een les als oncomfortabel of ongemakkelijk. De gedachtes kunnen alle kanten op gaan, zit ik wel goed in de houding? Ben ik wel ontspannen genoeg? Of soms dwaalt de geest zo af dat je bezig raakt moet iets als het haar dat misschien niet goed zit, of de teennagels die opeens we een manicure kunnen gebruiken. Zo’n eerste ervaring is heel goed daar is niets mis mee. We hebben het allemaal. We moeten wennen aan een nieuwe vorm van bewegen. Maar veel mensen die vaker een Yin Yoga les bijwonen zien naar mate de tijd verstrijkt of de aantal lessen die zij bijwonen de voordelen in en kunnen zich gedurende een les helemaal overgeven aan dat wat er zich aandient zoals ikzelf ook heb ervaren.

Om Shanti.

———————————————————————–

New love: Yin Yoga

The base of my Yoga practice is and will always be Hatha Yoga (steady but comfortable). There is so much to learn and discover but secretly i have a new love to: Yin Yoga. The more i get into it, read about it and keep up the discovery (learning) the more respect i develop towards the practice. The focus lies more within the functions and movement within the body which leads to more understanding and acceptance with my body.

Yin Yoga is not new. The name it was given is just to clear the concepts and difference around this practice. When Hatha Yoga came to the west more and more became interested in it and more styles were developed (mainly Yang) especially in the US. Yin Yoga thanks it’s name to Paul Grilley, Paulie Zink and Sarah Powers or actually their students. In 1989 Paul Grilley was educated in Taoist Yoga by martial arts expert and teacher in Taoist Yoga, Paulie Zink. Paulwas a teacher mainly in Yang Yoga styles but started teaching more classes and workshops influenced by Taoist Yoga. When people in his classes asked about this softer kind of Yoga he guided them towards the Taoist Yoga, as it was then called for 10 years. Sarah Powers (Yoga teacher) once followed a class with Paul and in 1994 she came back again to experience the same class. Even Sarah became deeply interested and connected to this kind of Yoga and introduced poses inspired or taken from Taoist Yoga in her classes. When again people then asked about this kind of Yoga she directed them to Paul Grilley. In this way Paul got more requests on different locations to teach his Taoist way of Yoga. He wrote a manual about it but it didn’t feel right to name it Taoist Yoga and from then he called it; Yin Yoga: Outline of a Quiet Practice.

Taoist Yogis in China base their studies on the energy within and around the body (from acupuncture) which is called Chi. Chi is the energy flowing through our whole body through the so called meridians, energy channels. The meridians are connected to the Chakras, which you can read about in a earlier article about Chakras. Within all these energy points and channels the Chi flow can be blocked and not flow freely. The reasons behind these blockages have different causes physical, mental of emotional which are connected to our 3 bodies. Everyone of us has a physical body (material substance), an astral body (emotions and desires) and a causal body (thoughts and believes). These bodies are connected to each other through the Chakras and also influence each other. Our goal is to eliminate or understand the blockages, recognize them so Chi can flow freely and we feel free in movement and thoughts. Chi cannot be measured. But Chi coördinates electrical and biochemical reactions in our body and that is what scientists can measure.

Every organ, muscle and bone in our body is interwoven with a sponge like material which we call connective tissue. It was unknown for a long time what the exact function and purpose of it was. Studies have done research and published about the tension build up in our bodies are stored within the connective tissue. This can lead to great discomfort in our body, less mobility and often tension. Yin Yoga focusses on the connective tissue. The muscles, which are Yang, are kept as relaxed as possible while the connective tissue (Yin) is under a comfortable tension in that part of the body we focus on. By holding poses for a longer period (3-5 minutes) slowly more space is created in the connective tissue which leads to more flexibility in the joints. It gives a more light and easy feeling to the body. Many athletes and power athletes are able to stand long Yang pressure but often find a lot of tension when they focus on Yin practice. Often the don’t stop practicing their profession because the can handle the Yang pressure but because the joint are functioning less. Kneejoints, the spine and wrists are often one of those joint they first start noticing. Yin Yoga stretches and rehabilitates the connective tissue which connect the joints.

It is important we keep our body active. Not only the muscles and joints but also the connective tissue. We have to get used to the idea that this calm kind of practice can help us stay strong and vital. A combination of Yin and Yang is one our body can benefit from. The body needs to be put under some kind of stress and muscle tension. If we would never bend our knees of spine the connective tissue shortens and the body loses length and flexibility which we need to keep ourself mobile. If we want to keep our joints flexible and mobile we have to to stress them. But not in a way we do with our muscles. We will have more benefit if we approuch it in a Yin way.

A long term goal of Yin Yoga is strong and flexible joints. Right after every Yin pose the joints feel vulnerable. This will take a while but should ease off in a short period. The connective tissue is often compared to a sponge. We imagine the sponge soaked in butter. If the butter is cold after it has been in the refrigerator you cannot bend or twist it. First it has to be warmed a little so movement is possible. The connective tissue has to be warmed or stimmulated before movement is possible and that is why we hold all poses for a longer period to slowly adjust towards the motion.

For many people the first experience with Yin Yoga is very different from what the expected. Thoughts that come up because we sit or lie still in class can be confronting, sometimes only the idea of sitting still can. Sometimes one can experience the silence as uncomfortable. The mind wanders away is all directions, am i doing the pose right? Am i relaxed enough? Or sometimes the mind wanders towards things we experience like adjusting your hair,or your toes look like they need a manicure. Such things are okay, nothing wrong with it and we all have these thoughts. We have to get used to this new form of practice. Many people who visit a Yin Yoga class more then once see over time the benifits and can adjust and surrender to what comes up during the practice as i have experienced myself.

Om Shanti.

Geef een reactie
Your email address will not be published. Required fields are marked *

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: